ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE

 1. Definities
 2. Identiteit
  van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Betalingsvoorwaarden
 5. Overmacht
 6. Beëindiging
  van de overeenkomst

 7. Klachten
 8. Aansprakelijkheid
 9. Privacy

1.
DEFINITIES

In deze
voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:
de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van de
ondernemer;

Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten
aanbiedt, omschreven in artikel 2, ook wel genoemd de opdrachtnemer;

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst:
iedere overeenkomst die tussen de ondernemer en opdrachtgever tot
stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle
(rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf
bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die
overeenkomst.

Overeenkomst
op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

Techniek
voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.

2.
IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Daan van de Konijnenburg – vitaliteitstrainer;

Schuurmanstraat 21, 8011 KC Zwolle;

06-18665041 (Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar)

info [at] daanvandekonijnenburg.nl

KvK-nummer:
72804408

Btw-identificatienummer:
NL196840831B03

3.
TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke
offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband
houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Voordat de
overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden
bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de
overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige
wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het
geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde
lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één
of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft
de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal
de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.

4.
BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling
vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een factuur van opdrachtnemer
en de betaling dient te geschieden zoals in de factuur staat vermeld,
of zoals anderszins tussen beide partijen overeengekomen.

Bij niet
tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht
voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop
te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente
verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de
vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens
verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met
deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele
bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen een week
na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij
opdrachtnemer.

Afspraken
dienen minimaal 48 uur van tevoren telefonisch of per mail worden
afgemeld of verplaatst. Indien u zich niet of te laat afmeldt, wordt
het volledige bedrag in rekening gebracht. De afspraak in de agenda
van de ondernemer is hierbij leidend. De factuur van een gemiste
afspraak wordt per e-mail naar u toe gestuurd.

5.
OVERMACHT

Onder
overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Opdrachtnemer
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.

Tijdens
overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.

Indien
opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde
c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

6.
BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De ondernemer
behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te
annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te
weigeren. De ondernemer verplicht zich de annulering c.q. weigering
per email of telefonisch te bevestigen en betaalt in dat geval 100%
van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee
de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of
aanspraken over en weer.

7.
KLACHTEN

Indien
opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient
zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te
maken bij de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Na kennisname
en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo
goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Indien geen
vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter
in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te
dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

8.
AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade
ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten.

De
aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde
van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtnemer
is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die
opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen
genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie
of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf
verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Elke
aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere
indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is
nadrukkelijk uitgesloten.

9.
PRIVACY

Partijen zijn
zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot
geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de
overeenkomst kennis hebben kunnen nemen en/of waarvan het
vertrouwelijke karakter evident is.

Naast deze
algemene voorwaarden is het privacybeleid van toepassing welke te
vinden is op www.daanvandekonijnenburg.nl/privacybeleid
. Dit privacybeleid kan tevens per email worden opgevraagd bij de
opdrachtnemer.

In het geval
van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving
behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken
en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Indien op
grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet
of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en
opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan
wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling.